Minato Sushi

Sake Sashimi

Six freshly sliced salmon sashimi pieces