Minato Sushi

Bento Box No. 2

Chicken teriyako, salmon roll, tempura, gyoza (dumplings), salad and miso